“DNEVNI CENTAR - PODRŠKA ŽIVOTU U ZAJEDNICI”

Cilj: poboljšanje kvaliteta usluga Dnevnog centra.
Projekat se realizuje u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.
Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
Aktivnosti u projektu su:

- trodnevni trening za kreiranje programa obuke za Dnevne centre,

- rad sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju,

- prevoz djece od kuće do Dnevnog centra i nazad.