Osnivanje

Skupština Opštine Pljevlja na sjednici održanoj 29.12.2010. godine i Skupština NVU „Zračak nade“ Pljevlja su donijeli odluku o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja.

Dnevni centar je počeo sa radom 01.10.2011. godine. To je socijalni servis za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, utemeljen na intersektorskom pristupu u kome se pruža široka lepeza usluga (socijalizacija, njega, socijalna i medicinska rehabilitacija, osposobljavanje za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodne aktivnosti, podrška roditeljima) i vaspitno - obrazovni rad u kojem se stuču vještine neophodne za svakodnevni život. U Dnevnom centru se primjenjuje socijalni model invalidnosti sa ciljem postizanja punog učešća u društvu.

Ciljevi

Ciljevi Dnevnog centra su: promovisanje jednakih prava i mogućnosti djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihova socijalizacija, društvena integracija kao i socijalna inkluzija u društvenu sredinu. Dnevni centar ima prostorije za grupni, individualni rad, prostoriju za fizikalnu terapiju, kao i kuhinju gdje se djeci serviraju obroci i u kojoj se djeca hrane.

Usluge

Korisnicima Dnevnog centra se pružaju usluge:

- dnevni boravak za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju,
- osmočasovna njega,
- psihosocijalna i medicinska rehabilitacija,
- individualni i grupni rad sa djecom na osnovu individualnog programa rada,
- vaspitno - obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život,
- socijalizacija,
- besplatan prevoz,
- ishrana,
- održavanje njege i lične higijene,
- savjetodavni rad i edukacija za roditelje,
- slobodne i dodatne aktivnosti i druge usluge u skladu sa Statutom i zakonom.

Korisnici usluga Dnevnog centra

Korisničko pravo Dnevnog centra imaju djeca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju od 7 do 27 godina sa mogućnošću prijema i djeca sa smetnjama u razvoju od 3 do 7 godina (koja se prioritetno usmjeravaju u vrtić) ako Komisija za usmjeravanje i vaspitno - obrazovna ustanova utvrde da se dijete ne može obrazovati i vaspitavati u vrtiću. Zahtjev za procjenu sposobnosti djeteta se podnosi Komisiji za usmjeravanje. Komisija za usmjeravanje donosi rješenje o usmjeravanju djeteta u Dnevni centar, ako se ne može obrazovati u redovnim vaspitno - obrazovnim ustanovama ili posebnom odjeljenju. Na osnovu rješenja Komisije za usmjeravanje Centar za socijalni rad Pljevlja i Žabljak donosi rješenje o smještaju djeteta u JU Dnevni centar.

Zaposleni

Do sada radni odnos su zasnovali: direktor, sekretar, administrator, psiholog, radni terapeut, fizioterapeut sa polovinom radnog vremena, medicinska sestra - tehničar, njegovateljica/servirka - 2 izvršioca, higijeničarka i vozač - asistent.  U ustanovi se odvija i realizacija pripravničkog staža defektologa i fizioterapeuta - pripravnika.

Rukovodstvo Ustanove:

Direktor:
Svetlana Dujović

Upravni odbor:
Prim dr Veselinka Ječmenica - predsjednik Upravnog odbora
Juso Ajanović - član
Miloradka Gogić - član
Nikola Bajić - član
Sehada Osmankadić - član
Snežana Šljivančanin - član
Sanja Vukojičić - član

Opština Pljevlja finansira neto zarade zaposlenih i troškove za rad Dnevnog centra, a boravak djece finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa po 150 € po djetetu mjesečno.

Radno vrijeme i aktivnosti

Dnevni centar radi do 7.30 do 15.30 časova. Dolaskom u našu ustanovu dijete sazrijeva, razvija svoje preostale mogućnosti, osposobljava se za samostalan život i rad. Ovdje se njeguje individualnost i kreativnost djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju i uz veliku pomoć, strpljenje i stručnost njegovateljica i stručnog tima sve to dolazi do izražaja.

31.12. 2011. godine ukupno je bilo 16 djece korisnika usluga Dnevnog centra, a kapacitet Dnevnog centra je 30 djece.

Vodič za pristup informacijama nalazi se na sljedećem linku.

Djeca u Dnevnom centru imaju dva obroka, koja se dopremaju iz kuhinje vrtića „Eko bajka“ Pljevlja, medicinsku i drugu njegu neophodnu tokom njihovog boravka u ustanovi. Rad stručnog tima u Centru, realizuje se kroz grupni i individualni (tretmanski rad). Članovi stručnog tima su izradili individualne planove podrške za svako dijete, uz sugestiju dr Jadranke Novak. Stručni tim radi sa djecom po programu koji se prilagođava korisnicima prema sposobnostima, mogućnostima i interesovanjima. Aktivnostima u JU se poklanja posebna pažnja a sve u interesu djece da im vrijeme provedeno u ustanovi bude što potpunije i sadržajnije. Stručni tim pravi ritam dana na osnovu kojeg radi sa djecom.