Osnivanje

Javna Ustanova Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja“ počela je sa radom 01.10.2011. godine.

01.12.2017. god. preregistrovana je u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. To je socijalni servis za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom, utemeljen na intersektorskom pristupu u kome se pruža široka lepeza usluga (socijalizacija, njega, socijalna i medicinska rehabilitacija, osposobljavanje za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodne aktivnosti, podrška roditeljima) i vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život. U Centru se primjenjuje socijalni model invalidnosti sa ciljem postizanja punog učešća u društvu.

Ciljevi

Ciljevi Centra za dnevni boravak su: unapređenje ostvarivanja ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njihovih porodica; promovisanje jednakih prava i mogućnosti djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom; razvijanje programa za uključivanje djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u sve segmente društvenog i ekonomskog života; razvijanje volonterizma; podsticanje učešća u životu zajednice djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kroz različite oblike udruživanja sa vršnjacima; jačanje psiho-socijalne podrške porodicama djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Usluge

Korisnicima Centra za dnevni boravak se pružaju usluge:

• dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju,
• dnevni boravak za odrasla lica sa invaliditetom,
• socijalizacija,
• osmočasovna njega,
• psihosocijalna i medicinska rehabilitacija,
• vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život,
• radno-okupacioni tretman za odrasla lica sa invaliditetom,
• društvena i profesionalna aktivacija djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom,
• razvoj potencijala i osnaživanje korisnika,
• edukacija roditelja za samopomoć i pomoć svojoj djeci,
• prevoz korisnika,
• ishrana,
• održavanje njege i lične higijene,
• dodatna stručna pomoć djeci sa smetnjama u razvoju koja pohađaju vaspitno-obrazovne ustanove i
• druge usluge u skladu sa Statutom i zakonom.

Korisnici usluga Dnevnog centra

Korisničko pravo u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja imaju djeca i omladina sa smetnjama u razvoju od 7 do 27 godina sa mogućnošću prijema i djece sa smetnjama u razvoju od 3 do 7 godina na dodatnu stručnu pomoć ako pohađaju vrtić, kao i odrasla lica sa invaliditetom do 45 godina života.

Pravo na korišćenje usluge Centra dobija se Rješenjem Centra za socijalni rad na zahtjev roditelja.

Zaposleni

Do sada radni odnos su zasnovali: direktor, sekretar, administrator, psiholog, defektolog, logoped (na 4 sata), radni terapeut, medicinska sestra – tehničar, njegovateljica/servirka – 2 izvršioca, higijeničarka i vozač – asistent.

Rukovodstvo Ustanove:

Direktor:
• Svetlana Dujović

Upravni odbor je organ upravljanja Centrom i čine ga:
• Milan Marković – predsjednik Upravnog odbora,
• Tamara Srbljanović – članica i
• Amila Ćatović – članica.

Opština Pljevlja finansira zarade zaposlenih i dio troškova za rad Centra za dnevni boravak, a boravak djece i odraslih lica sa invaliditetom finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa po 150 € po korisniku mjesečno.

Radno vrijeme i aktivnosti

Centar radi od 7:30 do 15:30 časova, od ponedeljka do petka tokom kojeg se djeci i mladima i odraslim licima sa invaliditetom obezbjeđuje potpuna briga i njega. Nakon dnevnog boravka u našoj ustanovi naši korisnici se vraćaju u svoje domove, svojoj porodici. Ovdje se njeguje individualnost i kreativnost djece i omladine sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i uz veliku pomoć, strpljenje i stručnost stručnog tima i njegovateljica sve to dolazi do izražaja.

Korisnici usluga Centra za dnevni boravak imaju dva obroka, koja se dopremaju iz kuhinje vrtića „Eko bajka“ Pljevlja, medicinsku i drugu njegu neophodnu tokom njihovog boravka u ustanovi. Rad stručnog tima u Centru, realizuje se kroz grupni i individualni (tretmanski rad). Članovi stručnog tima su izradili individualne planove rada za svakog korisnika. Individualni plan rada sa korisnikom se priprema na osnovu individualnog plana usluga Centra za period od šest mjeseci. Ponovni pregled vrši se u skladu sa rokovima iz individualnog plana rada sa korisnikom, najmanje jednom u šest mjeseci. Na osnovu rezultata ponovnog pregleda sačinjava se izvještaj o korisniku i zaključak ponovnog pregleda na propisanim obrascima. Stručni tim radi sa korisnicima po programu koji se prilagođava korisnicima prema sposobnostima, mogućnostima i interesovanjima. Aktivnostima u Centru se poklanja posebna pažnja, a sve u najboljem interesu korisnika, da im vrijeme provedeno u ustanovi bude što potpunije i sadržajnije. Stručni tim pravi ritam dana na osnovu kojeg radi sa korisnicima.