“ZAPOSLI SE – BUDI ADMINISTRATOR”

JU Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat „Zaposli se – budi administrator“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom).

Partneri na projektu su Srednja stručna škola Pljevlja i NVU Zračak Nade.

Projekat se realizuje 10 mjeseci: od 18. januara do 18. novembra 2016. god.

Osnovni ciljevi projekta
Aktivnosti predviđene projektom
Novosti

OKRUGLI STO

U sali Skupštine Opštine Pljevlja održan je okrugli sto, završna aktivnost projekta Dnevnog centra „Zaposli se – budi administrator“, kao jedna od aktivnosti Dnevnog centra posvećenih obilježavanju 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

SVEČANA DODJELA SERTIFIKATA

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja, Srednja stručna škola iz Pljevalja i Centar za stručno obrazovanje su organizovali svečanu dodjelu sertifikata polaznicima programa andragoškog osposobljavanja kadra i programa osposobljavanja osoba sa invaliditetom za zanimanje administrator/ka.

Dodjela sertifikata i svečana večera su organizovani 4. novembra 2016. godine u hotelu „Gold“ u Pljevljima gdje su bili prisutni predstavnici Centra za stručno obrazovanje, opštine Pljevlja, Biroa rada Pljevlja, partnera na projektu iz Srednje stručne škole i NVU „Zračak Nade“ kao i predstavnici saradnika na projektu.

JU Dnevni centar realizuje projekat „Zaposli se – budi administrator“ koji je podržao ZZZCG – Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Aktivnost u ovom projektu vezana za obrazovanje bila je andragoško osposobljavanje kadra zaposlenog u Srednjoj stručnoj školi, JU Dnevni centar Pljevlja i NVU „Zračak Nade“, koju je realizovao Centar za stručno obrazovanje, kao i aktivnost obrazovanje i osposobljavanje osoba sa invaliditetom za zanimanje administrator/ka, koju je realizovala Srednja stručna škola Pljevlja.

Centar za stručno obrazovanje organizuje manifestaciju „XV Dani obrazovanja i učenja odraslih“ u periodu od 1. do 15. novembra 2016. godine promovišući aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja.

RADNI ANGAŽMAN

Za sedam lica sa invaliditetom je u okviru projekta „Zaposli se-Budi administrator“ obezbijeđen radni angažman u NVU „Zračak Nade“ i DOO „Riznica“ u trajanju od četiri mjeseca, od 1. avgusta do 1. decembra 2016. god.

Zaposleni su na radnom mjestu administratora i obavljaju poslove vezane za administraciju, pomažu u vođenju računa o različitim vrstama dokumenata, vršenju gotovinskih i virmanskih isplata preko računa, primaju i šalju običnu i E-mail poštu i prema uputstvima rukovodioca pišu poslovne dopise i pisma, popunjavaju različite formulare, obrasce i rade na profesionalnom i ličnom usavršavanju radeći i ostale poslove iz svog djelokruga a u skladu sa ugovorom.

Takođe, angažovan je psiholog koji im je pružao podršku tokom praktične obuke, što će se nastaviti i dok traje njihovo zaposlenje. Psihološka podrška licima sa invaliditetom je jako značajna, pošto će uz podršku psihologa lakše prebroditi teškoće na koje će nailaziti tokom obuke i njihovog rada u firmama i uključivanju u svakodnevni život društva.

PRAKTIČNA OBUKA

U okviru projekta „Zaposli se-Budi administrator“ realizovana je praktična obuka za rad na konkretnom radnom mjestu administrator/ka. Sedam lica sa invaliditetom je bilo na obuci kod izvođača projekta – JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja, partnera na projektu – Srednja stručna škola i NVU „Zračak Nade“ i saradnika na projektu – JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“, DOO „Riznica“ i DOO „Vodovod“ Pljevlja.

Obuka je trajala tri mjeseca i sva lica su imala svog mentora koji im je pružao podršku i nadgledao obuku. Kroz ovu obuku različiti dijelovi društva i okoline, kao što su službe, djelatnosti i dokumentacija, postaju dostupniji i licima sa invaliditetom i omogućavaju njihovo aktivnije učestvovanje u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi, kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti, posebno u oblastima zapošljavanja i rada.

Projekat „Zaposli se-Budi administrator“ je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Realizuje ga JU Dnevni centar Pljevlja, a partneri su SSŠ Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

VI MODUL PROGRAMA ANDRAGOŠKOG OSPOSOBLJAVANJA

Šesti, ujedno i posljednji, modul programa andragoškog osposobljavanja kadra „Evaluacija i samoevaluacija obrazovnog procesa“ održan je 16. i 17. maja 2016. god. u periodu od 9 do 17 časova u Srednjoj stručnoj školi. Treneri su objasnili polaznicima osnovne pojmove i karakteristike evaluacije, evaluacijski plan i postupak, evaluaciju u procesu obrazovanja, osposobljavanja i učenja, evaluaciju institucija, obrazovne indikatore i standarde, a na kraju su polaznici prezentovati svoje završne radove.

Cilj ovog programa je da učesnicima u procesu obrazovanja i učenja odraslih omogući unapređenje stručnih kompetencija i sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti andragogije, didaktike i metodike. Sastoji se od šest modula, nakon čega će Centar za stručno obrazovanje polaznicima izdati sertifikate.

Treneri koji realizuju andragoške seminare su dipl. andragog Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje i psiholog Zorica Minić iz Ispitnog centra Crne Gore.

Seminar za program andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju odraslih se realizuje u okviru projekta koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje prijedloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Projekat realizuje JU Dnevni centar Pljevlja, a partneri su SSŠ Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

V MODUL PROGRAMA ANDRAGOŠKOG OSPOSOBLJAVANJA

V modul programa andragoškog osposobljavanja kadra, „Moderacija obrazovnog procesa i grupna dinamika“ održan je 24. i 25. aprila 2016. god. u periodu od 9 do 17 časova u Srednjoj stručnoj školi. Treneri su polaznicima objasnili koja je uloga voditelja u procesu obrazovanja, osposobljavanja i učenja odraslih; upotrebu vizuelnih sredstava i njihove karakteristike kao i specifičnosti grupne dinamike u obrazovanju odraslih i moderacijske metode i tehnike.

Treneri koji realizuju andragoške seminare su dipl. andragog, Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje i psiholog, Zorica Minić iz Ispitnog centra Crne Gore.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Srednje stručne škole, Dnevnog centra Pljevlja, NVU Zračak Nade i Biblioteke „Stevan Samardžić“.

PRAKTIČNA OBUKA

U okviru projekta „Zaposli se – budi administrator“ počela je praktična obuka za rad na konkretnom radnom mjestu za sedam osoba sa invaliditetom. Obuka će trajati 3 mjeseca (18.04.2016 – 18.07.2016) i u tom periodu osobe sa invaliditetom će primjenjivati znanje koje su stekle tokom teorijske obuke u okviru programa obrazovanja za lica sa invaliditetom za osposobljavanje za zanimanje administrator/ka. Dvije osobe će praktičnu obuku obavljati u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja“, a po jedna osoba u Srednjoj stručnoj školi, DOO „Riznica“, DOO Vodovod, JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ i NVU „Zračak Nade“. Svako lice će imati mentora koje će pratiti i nadgledati tok obuke.

POKRENI SE (10.04.2016) - [izvor rtcg.me]

IV MODUL PROGRAMA ANDRAGOŠKOG OSPOSOBLJAVANJA

IV modul programa andragoškog osposobljavanja kadra, „Metode obrazovanja odraslih“, održan je 27. i 28. marta 2016. god. u Srednjoj stručnoj školi. Predavači su polaznicima objasnili razliku između tradicionalne i savremene nastave, specifičnosti metoda u obrazovanju odraslih, metode i tehnike obrazovanja i osposobljavanja odraslih kao i kriterijume za izbor i primjenu metoda u obrazovanju odraslih.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Srednje stručne škole, Dnevnog centra Pljevlja, NVU Zračak Nade i Biblioteke „Stevan Samardžić“.

Treneri koji realizuju andragoške seminare su dipl. andragog, Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje i psiholog, Zorica Minić iz Ispitnog centra Crne Gore.

OBUKA ZA LICA SA INVALIDITETOM

Izvođenje programa obrazovanja za lica sa invaliditetom za osposobljavanje za zanimanje administrator/ka se realizuje u okviru projekta „Zaposli se – budi administrator“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Projekat realizuje JU Dnevni centar Pljevlja, a partneri su Srednja stručna škola Pljevlja i NVU Zračak Nade.

Licencirani izvođač programa i partner u projektu SSŠ Pljevlja sprovodi obuku za lica sa invaliditetom. Obuka traje tri mjeseca (od 18.01-18.04.2016. god.) a pohađa je sedam lica sa invaliditetom. Predmetne oblasti programa obrazovanja su: Osnovi prava i ustavno uređenje u trajanju od 20 časova, Poslovna komunikacija i birotehnika (30 časova), Poslovna ekonomija (20 časova), Poslovna psihologija (20 časova), Poslovna informatika (30 časova), Poslovna komunikacija na engleskom jeziku (105 časova) i Praksa (180 časova).

Tokom trajanja obuke učesnici će steći nova znanja i vještine i to: da pripreme svoje radno mjesto i organizuju rad; da organizuju prijem stranaka; da vode elementarnu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku; da vode evidenciju poziva, posjeta i sastanaka; da vode evidenciju pošte; da vode registar o poslovnim saradnicima; da vrše rezervacije prevoza i smještaja; da vrše trebovanje kancelarijskog materijala; da pravilno koriste informaciono-komunikacione uređaje u radu, da vode poslovnu komunikaciju sa strankama, čuvaju dokumentaciju i primjenjuju mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Nakon sprovedene obuke učesnici će se osposobiti za kvalitetno obavljanje poslova administratora/ke, razviće radne navike i disciplinu, preciznost u poslu, samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova, odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i obavezno korišćenje zaštitnih sredstava pri radu.

III MODUL PROGRAMA ANDRAGOŠKOG OSPOSOBLJAVANJA

III modul programa andragoškog osposobljavanja kadra, ″Organizacija, planiranje i programiranje u obrazovanju odraslih″, održan je 5. i 6. marta 2016. god. u Srednjoj stručnoj školi. Učesnicima je pojašnjen andragoški ciklus, planiranje i programiranje u obrazovanju odraslih kao i ciljevi i ishodi učenja u obrazovanju odraslih. Takođe, predstavljena je metodologija izrade programa obrazovanja za odrasle, izrada individualnog plana i programa i prilagođavanje tog programa licima s invaliditetom.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Srednje stručne škole, Dnevnog centra Pljevlja, NVU Zračak Nade i Biblioteke „Stevan Samardžić“.

Obuku realizuju predavači iz CSO Odsjek za obrazovanje odraslih i Ispitnog centra, Ljiljana Garić, andragog i Zorica Minić, psiholog. Sastojaće se iz šest modula koji se realizuju na dvodnevnim seminarima. Na kraju obuke polaznici će dobiti sertifikate.

II MODUL PROGRAMA ANDRAGOŠKOG OSPOSOBLJAVANJA

II modul programa andragoškog osposobljavanja kadra za rad sa odraslima „Komunikacija u obrazovanju odraslih“ održan je 12. i 13. februara 2016. god. u Srednjoj stručnoj školi Pljevlja.

Seminaru je prisustvovalo 25 polaznika a treneri su bile Ljiljana Garić, andragog i Zorica Minić, psiholog. Polaznici su bili iz Srednje stručne škole, Dnevnog centra Pljevlja, NVU Zračak Nade i Biblioteke „Stevan Samardžić“.

Učesnicima je ukazano na značaj, karakteristike i elemente verbalne i neverbalne komunikacije kao i na barijere koje se pojavljuju prilikom komunikacije. Takođe, objašnjena je i interakcija u obrazovanju odraslih, međuzavisnost i aktivnost voditelja i polaznika, kao i najpogodnije tehnike za rješavanje konflikata.

Seminar za program andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju odraslih se realizuje u okviru projekta ZAPOSLI SE – BUDI ADMINISTRATOR koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom), a realizuje ga JU Dnevni centar Pljevlja u trajanju od 10 mjeseci (od 18.01.2016 – 18.11.2016. god.). Partneri na projektu su SSŠ Pljevlja i NVU Zračak Nade.

Obuka će se sastojati od 6 modula koji se realizuju na dvodnevnim seminarima, a realizuju je predavači iz CSO Odsjek za obrazovanje odraslih i Ispitnog centra.

I MODUL PROGRAMA ANDRAGOŠKOG OSPOSOBLJAVANJA

Prvi modul programa andragoškog osposobljavanja kadra za rad sa odraslima „Specifičnosti odraslih u procesu obrazovanja i učenja“ održan je 30. i 31. januara 2016. god. u Srednjoj stručnoj školi Pljevlja.

Seminaru je prisustvovalo 25 polaznika, a treneri su bile Ljiljana Garić, andragog i Zorica Minić, psiholog. Polaznici su bili iz Srednje stručne škole, Dnevnog centra Pljevlja, NVU Zračak nade i Biblioteke „Stevan Samardžić“.

Seminar za program andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju odraslih se realizuje u okviru projekta „Zaposli se – budi administrator“. Obuka će se sastojati od 6 modula, a realizuju je predavači iz CSO Odsjek za obrazovanje odraslih i Ispitnog centra na dvodnevnim seminarima: I modul – Specifičnosti odraslih u procesu obrazovanja i učenja, II modul – Komunikacija u obrazovanju odraslih, III modul – Organizacija, planiranje i programiranje u obrazovanju odraslih, IV modul – Moderacija obrazovnog procesa i grupna dinamika, V modul – Metode obrazovanja odraslih, VI modul – Evaluacija i samoevaluacija obrazovnog procesa.

Cilj ovog programa je da nastavnicima, trenerima, instruktorima, voditeljima i ostalim učesnicima u procesu obrazovanja i učenja odraslih omogući unapređenje stručnih kompetencija i sticanje osnovnih znanja i vještina, prije svega iz oblasti andragogije, didaktike i metodike.

Na kraju obuke polaznici će dobiti sertifikate.

REALIZACIJA PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA LICA SA INVALIDITETOM

Realizacija programa obrazovanja za lica sa invaliditetom za osposobljavanje za zanimanje administrator/ka je počela 18. januara. Savjetodavci Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Pljevlja obavili su individualne razgovore sa 20 nezaposlenih lica sa invaliditetom o zainteresovanosti za rad na radnom mjestu administrator/ka i upoznali iste sa projektom.

Održana je i informativna radionica sa ciljem ohrabrivanja, podrške i dodatne orjentacije na kojoj su savjetodavci i projektni tim objasnili sve detalje projekta i izvršili selekciju lica sa invaliditetom, koja će se obučavati za zanimanje administrator/ka.

Licencirani izvođač programa obrazovanja i partner u projektu SSŠ Pljevlja će sprovesti obuku lica sa invaliditetom za zanimanje administrator/ka.

Obuka je počela 25. januara i trajaće tri mjeseca, a nastavu će pohađati sedam lica sa invaliditetom.

Nakon sprovedene obuke učesnici će se osposobiti za kvalitetno obavljanje poslova administratora/ke, razviće radne navike i disciplinu, preciznost u poslu, samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova, odgovorni odnos prema vlastitom zdravlju i obavezno korišćenje zaštitnih sredstava pri radu.